Regulamin sklepu Sycewskie Miody

Regulamin sklepu internetowego 

 

§ 1 Postanowienia wstępne

 

 1. Sklep internetowy Sycewskie Miody, dostępny pod adresem internetowym www.sycewskiemiody.pl, prowadzony jest przez Wojciecha Ruszczyńskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą AMIGO Wojciech Ruszczyński, Dąbrowszczaków 24/4, 62-020 Swarzędz, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 7771035520.

 2. Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do Konsumentów, jak i do Przedsiębiorców korzystających ze Sklepu i określa zasady korzystania ze Sklepu internetowego oraz zasady i tryb zawierania Umów Sprzedaży z Klientem na odległość za pośrednictwem Sklepu.

 

§ 2 Definicje

 

 1. Konsument – osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową. 

 2. Sprzedawca – osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą pod firmą AMIGO Wojciech Ruszczyński, Dąbrowszczaków 24/4, 62-020 Swarzędz, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 7771035520.

 3. Klient – każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu.

 4. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta ze Sklepu.

 5. Przedsiębiorca na prawach Konsumenta  Przedsiębiorca, który zawiera ze Sprzedawcą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, lecz nieposiadającą dla niej charakteru zawodowego, który wynika w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionym w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

 6. Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym www.sycewskiemiody.pl.

 7. Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.

 8. Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu.

 9. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.

 10. Konto Klienta – panel zarządzający zamówieniami Klienta, dostępny w obszarze Sklepu, pod warunkiem Rejestracji i Logowania.

 11. Rejestracja – utworzenie Konta Klienta przez Klienta przy użyciu formularza rejestracyjnego Sklepu znajdującego się na jego stronie internetowej.

 12. Formularz rejestracji – formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie Konta Klienta.

 13. Formularz zamówienia – interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.

 14. Koszyk – funkcjonalność Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów.

 15. Produkt – dostępna w Sklepie rzecz będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

 16. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego. 

 17. Dane Kontaktowe Klienta – dane Klienta, przy użyciu których Sprzedawca może skontaktować się z Klientem, obejmujące adres, adres poczty elektronicznej i numer telefonu.

 18. Usługa Elektroniczna – usługa świadczona przez Sprzedawcę na rzecz Klienta na podstawie Umowy Sprzedaży zawartej pomiędzy stronami za pośrednictwem Sklepu, w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron.

 19. Dostarczenie – doręczenie Produktów Klientowi na wskazane przez niego miejsce przeznaczenia za pośrednictwem Przewoźnika.

 20. Karta produktu – pojedyncza podstrona sklepu zawierająca informacje o pojedynczym produkcie.

 

§ 3 Kontakt ze Sklepem

 

 1. Adres Sprzedawcy: AMIGO Wojciech Ruszczyński, Dąbrowszczaków 24/4, 62-020 Swarzędz.

 2. Adres e-mail Sprzedawcy: kontakt@sycewskiemiody.pl

 3. Numer rachunku bankowego Sprzedawcy 35 1940 1076 3033 6650 0000 0000

 4. Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresów podanych w niniejszym paragrafie.

 

§ 4 Wymagania techniczne

 

W celu korzystania ze Sklepu konieczne jest dysponowanie przez Klienta urządzeniem teleinformatycznym z dostępem do sieci Internet, poprawnie skonfigurowaną przeglądarką internetową w wersji aktualnej bądź poprzedniej: Microsoft Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Firefox, Safari, lub Opera, a także aktywnym i poprawnie skonfigurowanym kontem poczty elektronicznej.

 

§ 5

Informacje ogólne

 

 1. Świadczenie wszystkich Usług Elektronicznych odbywa się za pośrednictwem strony internetowej Sklepu przez 24 godziny na dobę i 7 dni w tygodniu. 

 2. Zdjęcia Produktów mogą nieznacznie odbiegać od rzeczywistego wyglądu, co nie ma wpływu na ich funkcjonalność i parametry użytkowe.

 3. Wszelkie znaki towarowe, elementy graficzne i zdjęcia zamieszczone na stronie internetowej Sklepu w celu prezentacji Produktów są przedmiotem praw autorskich ich właścicieli.

 4. Domena internetowa sklepu, jego logotypy, nazwa i Regulamin stanowią własność prawa autorskiego i przedmiot ochrony prawnej.

 5. Sprzedawca zobowiązuje się do prowadzania działań zmierzających do ochrony danych znajdujących się w Koncie Klienta przed nieuprawnionym dostępem i użyciem. Klient ponosi odpowiedzialność za następstwa ujawnienia swojego loginu i/lub hasła osobom trzecim.

 6. Odpowiedzialność Sprzedawcy w stosunku do Klientów niebędących Konsumentami/Przedsiębiorcami na prawach Konsumenta z tytułu świadczonych Usług Elektronicznych jest ograniczona do wartości należności z tytułu świadczonej usługi.

 7. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za:
  – przerwy w prawidłowym funkcjonowaniu Sklepu oraz nienależyte wykonywanie Usług Elektronicznych, spowodowane siłą wyższą,
  – przerwy w prawidłowym funkcjonowaniu Sklepu oraz nienależyte wykonywanie Usług Elektronicznych na rzecz Klientów niebędących Konsumentami, spowodowane czynnościami technicznymi lub przyczyną leżącą po stronie podmiotów, za pomocą których Sklep świadczy Usługi Elektroniczne,
  – korzyści utracone przez Klienta niebędącego Konsumentem,
  – następstwa wykorzystania danych dostępowych do Konta Klienta przez osoby trzecie, w przypadku gdy weszły one w ich posiadanie w następstwie naruszenia postanowień Regulaminu przez Klienta,
  – szkody spowodowane naruszeniem przez Klienta postanowień Regulaminu.

 8. Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta Klienta. Składanie zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest albo po założeniu Konta Klienta zgodnie z postanowieniami § 6 Regulaminu albo przez podanie niezbędnych Danych Kontaktowych Klienta umożliwiających realizację Zamówienia bez zakładania Konta Klienta.

 9. Sprzedający jest zobowiązany i zobowiązuje się świadczyć usługi i dostarczać rzeczy wolne od wad.

 10. Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto (uwzględniają podatek VAT).

 11. Kupujący zobowiązany jest do:

a. niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,

b. korzystania ze sklepu w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,

c. niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach sklepu niezamówionej informacji handlowej (spam),’

d. korzystania ze sklepu w sposób nieuciążliwy dla innych Kupujących oraz dla Sprzedającego,

e. korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach sklepu jedynie w zakresie własnego użytku osobistego, 

f. korzystania ze sklepu w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami regulaminu, a także z ogólnymi zasadami etykiety.

 

§ 6 Zakładanie Konta Klienta w Sklepie

 

 1. Aby założyć Konto Klienta w Sklepie, należy wypełnić Formularz rejestracji. Niezbędne jest podanie Danych Kontaktowych Klienta.

 2. Założenie Konta Klienta w Sklepie jest darmowe.

 3. Logowanie się na Konto Klienta odbywa się poprzez podanie loginu i hasła ustanowionych w Formularzu rejestracji.

 4. Przed wysłaniem Formularza rejestracji, poprzez zaznaczenie jego właściwego pola Klient powinien oświadczyć, że:

– wyraża wolę zawarcia Umowy o świadczenie Usług Elektronicznych ze Sprzedawcą,

– wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych podanych w formularzu rejestracyjnym, w celu realizacji Usług Elektronicznych przez Sprzedawcę,

– zapoznał się z Regulaminem i akceptuje jego postanowienia.

 1. Niezłożenie przez Klienta oświadczenia wskazanego w powyższym punkcie uniemożliwia utworzenie Konta Klienta i rejestrację. 

 2. Przed wysłaniem formularza rejestracyjnego, poprzez zaznaczenie właściwego pola formularza rejestracyjnego, Klient może dobrowolnie oświadczyć, że wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych podanych w formularzu rejestracyjnym w celach marketingowych przez Sprzedawcę.

 3. Oświadczenie, o którym stanowi punkt powyższy, obejmuje potwierdzenie przez Klienta, że został poinformowany o treści niniejszego przepisu: wskazane cele marketingowe mogą obejmować w szczególności przesłanie przez Sprzedawcę informacji handlowych przy użyciu Danych Kontaktowych Klienta. Zgoda, o której stanowi punkt powyższy, może być cofnięta w każdej chwili, a Klientowi przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.

 4. Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat usunąć Konto Klienta poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adresy podane w § 3.

 

§ 7 Zasady składania Zamówienia

 

W celu złożenia Zamówienia należy: 

 1. zalogować się do Sklepu (opcjonalnie);

 2. wybrać Produkt będący przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Do koszyka” (lub równoznaczny);

 3. zalogować się lub skorzystać z możliwości złożenia Zamówienia bez rejestracji;

 4. jeżeli wybrano możliwość złożenia Zamówienia bez rejestracji – wypełnić Formularz zamówienia poprzez wpisanie danych odbiorcy Zamówienia oraz Dane Kontaktowe Klienta, wybrać rodzaj przesyłki (sposób dostarczenia Produktu), wpisać dane do faktury, jeśli są inne niż dane odbiorcy Zamówienia,

 5. przed złożeniem Zamówienia, poprzez zaznaczenie właściwego pola pola w Formularzu zamówienia, Klient powinien oświadczyć, że:

– wyraża wolę zawarcia Umowy o świadczenie Usług Elektronicznych ze Sprzedawcą,

– wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych podanych w formularzu rejestracyjnym, w celu realizacji Usług Elektronicznych przez Sprzedawcę,

– zapoznał się z Regulaminem i akceptuje jego postanowienia.

Niezłożenie przez Klienta danego oświadczenia uniemożliwia złożenie Zamówienia oraz zawarcie Umowy Sprzedaży ze Sprzedawcą. 

 1. przed złożeniem Zamówienia, poprzez zaznaczenie właściwego pola w Formularzu zamówienia, Klient może dobrowolnie oświadczyć, że wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych podanych na karcie Zamówienia w celach marketingowych przez Sprzedawcę.

Oświadczenie to stanowi potwierdzenie przez Klienta, że został poinformowany o treści niniejszego przepisu: wskazane cele marketingowe mogą obejmować w szczególności przesłanie przez Sprzedawcę informacji handlowych przy użyciu Danych Kontaktowych Klienta. Zgoda, o której stanowi ten punkt, może być cofnięta w każdej chwili.

 1. kliknąć przycisk “Zamawiam i płacę”,

 2. wybrać jeden z dostępnych sposobów dostawy i płatności, a w zależności od sposobu płatności, opłacić zamówienie w określonym terminie, z zastrzeżeniem § 8 pkt 3.

 3. złożenie zamówienia poprzedza otrzymanie przez Klienta, poprzez wyświetlenie w obszarze Koszyka, informacji o łącznej cenie za zamówienie wraz z podatkiem VAT oraz kosztami pochodnymi, w szczególności kosztami Dostarczenia i płatności,

 4. chcąc otrzymać fakturę VAT na firmę należy podczas składania zamówienia zaznaczyć wybór “firma” w polu “Dane adresowe” oraz podać wszystkie poprawne dane wraz z numerem NIP. Umieszczenie danych do faktury w polu “UWAGI” skutkować może nieotrzymaniem faktury. Pole “Uwagi” służy wyłącznie do umieszczania informacji dotyczących zamówionych produktów oraz wysyłki, np. zmiana daty doręczenia czy wysyłka bez paragonu.

 

 

§ 8 Oferowane metody dostawy oraz płatności

 

 1. Klient może skorzystać z następujących metod dostawy lub odbioru zamówionego Produktu:

 • Przesyłka pocztowa, przesyłka pocztowa pobraniowa,

 • Przesyłka kurierska, przesyłka kurierska pobraniowa,

 • Odbiór osobisty dostępny pod adresem: Sycewo 47, 62-610 Sompolno.

 • Klient może skorzystać z następujących metod płatności:

 • Płatność przy odbiorze

 • Płatność za pobraniem

 • Płatność przelewem na konto Sprzedawcy

 • Płatności elektroniczne

 • Płatność kartą płatniczą.

2. Szczegółowe informacje na temat metod dostawy oraz akceptowalnych metod płatności znajdują się za stronach Sklepu.

 

§ 9 Wykonanie umowy sprzedaży

 

 1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza zamówienia w Sklepie internetowym zgodnie z § 7 Regulaminu.

 2. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

 3. W przypadku wyboru przez Klienta: 

  • płatności przelewem lub płatności za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych, Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 5 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży – w przeciwnym razie zamówienie zostanie anulowane.

  • płatności za pobraniem przy odbiorze przesyłki, Klient obowiązany jest do dokonania płatności przy odbiorze przesyłki.

  • płatności gotówką przy odbiorze osobistym przesyłki, Klient obowiązany jest dokonać płatności przy odbiorze przesyłki w terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji o gotowości przesyłki do odbioru.

  • Jeżeli Klient wybrał sposób dostawy inny niż odbiór osobisty, Produkt zostanie wysłany przez Sprzedawcę w terminie wskazanym na Karcie Produktu (z zastrzeżeniem ustępu 5 niniejszego paragrafu), w sposób wybrany przez Klienta podczas składania Zamówienia. 

  • W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach dostawy, terminem dostawy jest najdłuższy podany termin podany na Kartach Produktów.

  • Realizacja Zamówienia Klienta płatnego za pobraniem następuje niezwłocznie po zawarciu umowy, a zamówienia płatnego przelewem lub za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych po zawarciu umowy i zaksięgowaniu wpłaty Klienta na koncie Sprzedającego.

  • W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach gotowości do odbioru, terminem gotowości do odbioru jest najdłuższy podany termin. 

  • Początek biegu terminu gotowości Produktu do odbioru przez Klienta liczy się w następujący sposób:

  • W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem lub za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych po zaksięgowaniu wpłaty Klienta na koncie Sprzedającego.

  • W przypadku wyboru przez Klienta sposobu gotówką przy odbiorze osobistym – od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.

 4. Dostawa Produktu odbywa się wyłącznie na terenie Polski.

 5. Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. Koszty dostawy Produktu (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) są wskazywane Klientowi na stronach Sklepu internetowego w zakładce „Koszty dostawy” oraz w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży. 

 6. Odbiór osobisty Produktu przez Klienta jest bezpłatny. 

 7. Złożone zamówienie może zostać zmienione przez Klienta do momentu otrzymania informacji o nadaniu przesyłki przez Sprzedawcę. Zmiana może obejmować jego anulowanie, anulowanie jego części, rozszerzenie o dodatkowe Produkty, zmianę adresu Dostarczenia.

 8. Sprzedawca niezwłocznie poinformuje Klienta o niemożliwości realizacji zamówienia w przypadku wystąpienia powodujących ją okoliczności. Udzielenie tej informacji następuje telefonicznie lub elektronicznie przy użyciu Danych Kontaktowych Klienta. Informacja może zawierać następujące sposoby modyfikacji zamówienia:

– anulowanie w części niemożliwej do zrealizowania, co skutkuje przeliczeniem wartości zamówienia,

– dokonanie podziału Produktów podlegających Dostarczeniu, na część której Dostarczenie jest możliwe oraz część, której Dostarczenie nastąpi w późniejszym terminie, co nie skutkuje przeliczeniem wartości zamówienia,

– anulowanie zamówienia w całości, co skutkuje umorzeniem wartości zamówienia.

 

 

§ 10 Prawo odstąpienia od umowy

 

 1. Konsument oraz Przedsiębiorca na prawach Konsumenta może w terminie 14 dni odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

 2. Bieg terminu określonego w ust. 1 rozpoczyna się od dostarczenia Produktu Konsumentowi lub Przedsiębiorcy na prawach Konsumenta lub wskazanej przez niego osobie innej niż przewoźnik..

 3. Konsument oraz Przedsiębiorca na prawach Konsumenta może odstąpić od Umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy. Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy wystarczy wysłanie przez Konsumenta oświadczenia przed upływem tego terminu.

 4. Oświadczenie może być wysłane za pomocą tradycyjnej poczty bądź drogą elektroniczną poprzez przesłanie oświadczenia na adres e-mail Sprzedawcy – dane kontaktowe Sprzedawcy zostały określone w § 3. 

 5. W przypadku przesłania oświadczenia przez Konsumenta/Przedsiębiorcy na prawach Konsumenta drogą elektroniczną, Sprzedawca niezwłocznie prześle Konsumentowi/Przedsiębiorcy na prawach Konsumenta na podany przez Konsumenta/Przedsiębiorcę na prawach Konsumenta adres e-mail potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.

 6. Sprzedawca zobowiązuje się do odebrania Produktu na swój koszt, gdy ze względu na jego charakter nie można odesłać Produktu w zwykły sposób (pocztą), a jednocześnie Produkt został Dostarczony Konsumentowi/Przedsiębiorcy na prawach Konsumenta do miejsca, w którym zamieszkiwał w chwili zawarcia Umowy Sprzedaży.

 7. Skutki odstąpienia od Umowy:

 1. W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość Umowę uważa się za niezawartą.

 2. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca zwraca Produkt Konsumentowi/Przedsiębiorcy na prawach Konsumenta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy, wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta/Przedsiębiorcę na prawach Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę zgodnie z art 33 Prawa konsumenckiego.

 3. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych metod płatności, jakie zostały przez Konsumenta/Przedsiębiorcę na prawach Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument//Przedsiębiorca na prawach Konsumenta wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie, które nie będzie się wiązało dla niego z żadnymi kosztami.

 4. Konsument/Przedsiębiorca na prawach Konsumenta ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będącej przedmiotem umowy a będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

 5. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Produktu z powrotem lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

 6. Konsument//Przedsiębiorca na prawach Konsumenta odsyła rzeczy będące przedmiotem umowy, od której odstąpił na własny koszt na adres Sprzedawcy podany w niniejszym Regulaminie niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od Umowy. Termin zostanie zachowany, jeśli Konsument odeśle Produkt przed upływem terminu 14 dni.

 7. Konsument//Przedsiębiorca na prawach Konsumenta ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu, także koszty zwrotu Produktu, jeśli ze względu na swój charakter Produkt ten nie mógł zostać w zwykłym trybie odesłany pocztą.

 8. Konsument/Przedsiębiorca na prawach Konsumenta odpowiada tylko za zmniejszenie wartości Produktu wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.

 9. Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi//Przedsiębiorcy na prawach Konsumenta w odniesieniu do Umowy:

 10. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta/Przedsiębiorcy na prawach Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,

 11. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,

 12. w które przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia,

 13. Produktów, które po Dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami,

 14. jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta//Przedsiębiorcy na prawach Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od Umowy

 

§ 11 Reklamacja i gwarancja

 

 1. W przypadku wystąpienia wady zakupionego u Sprzedawcy towaru Klient ma prawo do reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi w kodeksie cywilnym. Jeżeli Klientem jest Przedsiębiorcą nie na prawach Konsumenta, strony wyłączają odpowiedzialność z tytułu rękojmi.

 2. Reklamację należy zgłosić pisemnie lub drogą elektroniczną na podane w niniejszym Regulaminie adresy Sprzedawcy. 

 3. Zaleca się, aby w reklamacji zawrzeć m.in. zwięzły opis wady, okoliczności (w tym datę) jej wystąpienia, dane Klienta składającego reklamację, oraz żądanie Klienta w związku z wadą towaru. 

 4. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego niezwłocznie, a jeżeli Klientem jest Konsument/Przedsiębiorca na prawach Konsumenta – nie później niż w terminie 14 dni. Jeżeli Klientem jest Konsument/Przedsiębiorca na prawach Konsumenta, a Sprzedawca nie ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego  terminie 14 dni, uważa się, że żądanie Klienta uznał za uzasadnione. 

 5. Towary odsyłane w ramach procedury reklamacyjnej należy wysyłać na adres podany w § 3 niniejszego Regulaminu.

 6. Reklamacje można składać z tytułu rękojmi za wady Produktów objętych Umową Sprzedaży oraz innych Usług Elektronicznych.

 7. Jeżeli Produkt ma wadę, Klient może żądać wymiany Produktu na wolny od wad albo usunięcia wady. Sprzedawca jest obowiązany wymienić Produkt wadliwy na wolny od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta.

 8. Sprzedawca może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Klienta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z Umową Produktu wadliwego w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwy albo w porównaniu z drugim, możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z Umową, wymagałby nadmiernych kosztów.

 9. Jeżeli Klient nie jest Konsumentem/Przedsiębiorcą na prawach Konsumenta, Sprzedawca może odmówić wymiany Produktu na wolny od wad lub usunięcia wady także wtedy, gdy koszty zadośćuczynienia temu obowiązkowi przewyższają cenę Produktu sprzedanego.

 10. Jeżeli Produkt ma wadę, Klient może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni Produkt wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli Produkt był już wymieniony lub naprawiany przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany Produktu na wolny od wad lub usunięcia wady. Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.

 11. Konsument może, zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady, żądać wymiany Produktu na wolny od wad albo, zamiast wymiany Produktu, żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie Produktu do zgodności z Umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu do sposobu proponowanego przez Sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość Produktu wolnego od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także niedogodności, na jakie narażałby Konsumenta inny sposób zaspokojenia.

 

 

§ 12 Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 

 1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z  pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php; http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php oraz http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.

 2. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

 1. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy zawartej ze Sprzedawcą. 

 2. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą. 

 3. Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).
   

 

§ 13 Dane osobowe w Sklepie internetowym

 

 1. Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest Sprzedawca.

 2. Dane osobowe Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem Sklepu internetowego zbierane są w celu realizacji Umowy Sprzedaży, a jeżeli Klient wyrazi na to zgodę – także w celu marketingowym.

 3. Odbiorcami danych osobowych Klientów Sklepu internetowego mogą być: 

 1. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu dostawy przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora.

 2. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie internetowym. 

4. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy. 

 

§ 14 Postanowienia końcowe

 

 1. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim.

 2. Sprzedawca może zbierać informacje celem przechowywania ich lokalnie na urządzeniu Klienta, korzystając z mechanizmu pamięci przeglądarki przy użyciu plików „cookies”.

 3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. Informację o zmianie Regulaminu umieszcza się w obszarze strony internetowej Sklepu nie później niż w terminie 10 dni przed datą rozpoczęcia jego obowiązywania.

 4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych. 

 5. Dane osobowe użytkowników Sklepu przetwarzane są na podstawie zgody osób, których dotyczą, lub gdy jest to konieczne do realizacji Umowy, gdy osoba, której dane dotyczą, jest jej stroną lub gdy jest to niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem Umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą.

 6. Dane osobowe są zbierane w celu świadczenia usług przez Sklep. Osobom, których dane zostały przez Sklep zebrane, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych, poprawiania ich oraz wniesienia pisemnego umotywowanego żądania zaprzestania ich przetwarzania, a także sprzeciwu wobec tego.

 7. Zasady przetwarzania danych osobowych, polityki prywatności oraz polityki plików „cookies” uregulowane zostały w dokumencie „Polityka prywatności oraz polityka plików cookies”, stanowiącym załącznik do Regulaminu i zamieszczonym w obszarze strony internetowej Sklepu.

 8. Zawierając Umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej, Klient dobrowolnie upoważnia Sprzedawcę do kierowania na Dane Kontaktowe Klienta informacji związanych z Umowami oraz ich wykonaniem, a także informacji handlowych (w przypadku wyrażenia na to odrębnej zgody).

 9.  Klient niebędący Konsumentem jest zobowiązany do informowania Sprzedawcy o zmianach Danych Kontaktowych Klienta pod rygorem skuteczności ich zastosowania przy doręczeniach.

 10. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do prowadzenia prac konserwacyjnych systemu teleinformatycznego Sklepu, usunięcia z ważnych przyczyn całej zawartości Sklepu oraz zaprzestania świadczenia Usług oraz zamieszczania w Sklepie treści reklamowych.

 11. Regulamin wchodzi w życie z dniem opublikowania na stronie internetowej Sklepu.

Scroll to Top